Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tin tức / Tin hoạt động
Công tác cải cách hành chính Cục Biến đổi khí hậu năm 2017
Ngày đăng: 29/12/2017 Tải file đính kèm
I. Kết quả công tác tổ chức hành chính năm 2017 1. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính Thực hiện chỉ đạo của Bộ về chú trọng đẩy mạnh công tac CCHC, đầu năm 2017 Lãnh đạo Cục chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017; Ké hoạch kiểm tra CCHC năm 2017 và Kế hoạch phổ biến, giao dục pháp luật năm 2017, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2017 của Cục

Bên cạnh nhiệm vụ tích cực chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, xây dựng văn bản chinh sách pháp luật liên quan đến KTTV và BĐKH. Cục đã chỉ đạo tăng cường các công tac trong CCHC, cập nhật kịp thời các bản tin CCHC của văn phòng Ban chỉ đạo CCHC của Chính Phủ cũng như các văn bản chỉ đạo về CCHC của Bộ, phổ biến, quán triệu triển khai các nội dung liên quan đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Công tác tuyên truyền về CCHC được lồng ghép tại các buổi họp giao ban định kỳ, sao gửi tài liệu qua mạng nội bộ, đảm bảo việc thực hiện nghiệm túc đồng bộ các nội dung của công tác CCHC. Lãnh đạo Cục luôn theo dõi, giám sát, chấn chỉnh kịp thời kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, đảm bảo kết quả công tác đạt mục tiêu và hiệu quả cao. 

Chỉ đạo triển khai hướng dẫn của Bộ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm cụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2017; số 19-2017/NQQ-CP ngày 06/2/2017 về thực hiện những nhiệm vụ, giai pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020...Quán triệt, chỉ đạo học tập, thực hiện hướng dẫn của Bộ về Nghị quyết Hội nghị lần thức 5 của BCH trung Ứng đảng khoá XII về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng XHCN, tiếp tực cơ cấu lại, đối mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nhằm giúp các Lãnh đạo chủ chốt và đảng viên bổ sung những nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ, Cục đã chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chủ trì Tổ chức Hội nghị tập huấn tại 3 miền về triển khai thực hiện Kế hoạch Thoả thận Paris về BĐKH, đã cập nhật các thông tin mới nâhts liên quan đến BĐKH, đã cập nhật các htoong tin mới nhât liên quan đến BĐKH, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với BĐKh và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tại các tỉnh... Phối hợp với các Bộ ngành, cơ quan liên quan tổ chức các Hội thỏ tham vấn rà soát, cập nhật Đóng góp do quốc gia tự xác định NDC...

2. Cải cách thể chế 

Cục đã tích cực xây dựng và hoàn thiện nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phát vi phạm hành chính tỏng lĩnh vực KTTV, đo đạc và bản đồ. Nghị định này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017). thực hiện chương trình công tác năm của Bộ, Cục đã phối hợp tham gia cùng Trung tâm KTTV quốc gia xây dựng tình Bộ trưởng hành kịp thời 09 thông tư về định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định kỹ thuật chuyên ngành KTTV. Bên cạnh đó Cục đã thực hiện báo cáo Thủ tướng CHính phủ về vấn đề xử lý vướng mắc trong triển khai Nghi định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/52016 liên quan tới quy định công tình phải quan trắc KTTV 

Chủ trìn, phối hợp với các cơ quan liên quan, khẩn trương xây udnwjg Dữ thảo Nghị định của Chính phủ quy định phương thức và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính, dự kiến sẽ hoàn thành trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đăng ký vào tháng 4 năm 2018 

Tiến hành rà soát, hệ thống hoá 37 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong lĩnh vực KTTV à BĐKH; thực hiện trả lời kịp thời, đầy đủ chât vấn của các Đại biểu Quốc Hội tại các kỳ họp quốc Hội khoá XIVl tham gia góp ý kiến nhiều văn bản QPPL cũng như các chiến lước, kế hoạch, quyết định, chinh sách khác liên quan đến lĩnh vực KTTV và BĐKH...

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Cục đã phối hợp với Văn phòng một cửa của Bộ tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn các TTHC và giải đáp chính sách, pháo luật thược thẩm quyênr xử lý, giải quyết của Cục. Triển khai rà soát các TTHC trọng tâm thuộc phạm vi chức năng quản lý kèm theo phương án đơn giản hoá, sáng kiến cải cách TTHC đảm bảo theo đúng các quy định hành chính liên quan. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quết TTHC.

Thực hiện quản lý nhập khẩu, xuất khâir và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô dôn (ODS), trong năm 2017, Cục đã tiếp nhận xử lý giần 150 hồ sơ TTHC liên quan. Tình hình giải quyết các hồ sơ TTHC thực hiện đúng và đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính

4. Cải cách tổ chức bộ máy

- Cục đã tích cực phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ:

+ Trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 1266/QĐ-BTNMT ngày 25/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu

+ Trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 02 Trung tâm trực thuộc Cục ; 

+ Kiện toàn Văn phòng Uỷ ban quốc gia về Biến đổi khí hậu và các Văn phòng phối hợp liên ngành đặt tại Cục

- Điều chỉnh phân công công tác cụ thể của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng theo chức năng nhiệm vụ mới của Cục

- Xây dựng, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cảu 06 đơn vụ trực thuộc Cục

- Rầ soát , bổ sung, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cà cơ cấu ngách công chức Cục Biến đổi khí hậu

- Tiếp tục triển khai kiện toàn cơ cấu tổ chức cán bộ của Cục trong thời gian tới.. ..

 
Các tin khác